Badania Lekarskie

8

BADANIA  LEKARSKIE  PRACOWNIKÓW

 

Art.229 Kodeksu pracy wyróżnia następujące rodzaje badań lekarskich:
a) wstępne badanie przed przyjęciem do pracy,
b) badanie okresowe według częstotliwości określonej przez lekarza,
c) badanie kontrolne, przy niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej ponad 30 dni w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy
na dotychczasowym stanowisku.
Badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez przedstawienia badań lekarskich. Pracodawca obowiązany jest kontrolować
czy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwośœci w godzinach pracy. Za czas nie wykonywania pracy, w związku
z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowoœci przysługuje
mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, określenie stanowiska pracy, informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia
lub warunków uciążliwych oraz wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
Badania lekarskie są dla pracodawcy odpłatne.
Do przeprowadzenia badań lekarskich pracowników uprawnieni są lekarze, którzy uzyskali specjalizację w dziedzinie medycyny pracy
i zostali upoważnieni prze Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
Badanie profilaktyczne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.