RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (tzw. RODO), pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje:

 

           I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Doradztwo i Usługi BHP Andrzej Kaczor, z siedzibą w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 19 („Administrator”)

           

           II. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji postanowień zawartej pomiędzy nami umowy, w tym do:

 • Realizacji zadań zleconych nam w ramach zawartej pomiędzy nami umowy o współpracy (podstawa prawna –  art.6 ust.1 lit. b RODO)
 • Kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z:

 • Obowiązującymi przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • Windykacją należności: prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • Przechowywaniem danych dla celów archiwizacyjnych (podstawa prawna art. 86 § 1 oraz art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej)
 • Ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 lit. f RODO)

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Obsługi Państwa zapytań i próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy
 • Zapisywania danych w plikach cookies

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie poprzez przekazanie nam informacji poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: bhplowicz.pl w zakładce Kontakt lub w przypadku plików cookies poprzez dokonanie zmian w przeglądarce internetowej. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

           III. Kategorie danych, które przetwarzamy.

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć usługę:

 • Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres siedziby firmy,
 • NIP,
 • Adres e-mail lub telefon kontaktowy
 • Dane pracowników, które nam Państwo powierzacie do przetwarzania w celu realizacji umowy o szkoleniach BHP: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
 • Dane pracowników, które nam Państwo powierzacie do przetwarzania w celu realizacji umowy o sporządzaniu ewidencji czasu pracy: imię i nazwisko, dane z karty kierowcy, tarcze tachografu, informacje o zwolnieniach lekarskich i urlopach wypoczynkowych,
 • Dane pracowników, które nam Państwo powierzacie do przetwarzania w celu realizacji umowy o przechowywaniu teczek/akt pracowniczych – dane wynikające z odrębnych przepisów prawa m.in. umowy o pracę, aneksy, porozumienia zmieniające, szkolenia, orzeczenia lekarskie, świadectwa pracy, świadectwa szkolne, kwestionariusze osobowe zawierające PESEL, adres zamieszkania, stan rodziny, status służby wojskowej,

Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy od Państwa tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli  świadczyć Państwu usług.

Dodatkowo jako Administrator danych osobowych swoich pracowników przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku pracy, wynikające z odrębnych przepisów prawa – Kodeks pracy, formularze ZUS itp.

 

            IV. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe nam powierzone są udostępniamy biurom rachunkowym – na Państwa wyraźne życzenie, w celu przekazania danych potrzebnych do wykonania listy płac oraz do biura rachunkowego z które świadczy usługi rachunkowe i podatkowe dla naszej firmy

 

           V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

            VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres trwania zawartej pomiędzy nami umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – przez okres 3 lat
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres maksymalnie 5 lat

 

           VII. Państwa prawa

 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawa do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Z prawa sprzeciwu możecie Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 • Macie Państwo prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

            VIII. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

            IX. Informacja o źródle danych

W większości sami przekazujecie nam Państwo dane osobowe, lub dane osobowe np. pracowników, które przetwarzamy dla realizacji Państwa potrzeb. W razie konieczności Państwa dane możemy pozyskać również ze źródeł publicznych takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Baza Internetowa REGON.

 

            X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przekazane nam przez Państwa dane osobowe oraz dane osobowe powierzone do przetwarzania nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.