Opłaty Środowiskowe

7

OPŁATY  ZA  KORZYSTANIE  ZE  ŚRODOWISKA

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza
    jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych
    (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
  • pobór wód z ujęć własnych,
  • składowanie odpadów.

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.

2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą.

3. Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

 

Oferujemy możliwość prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzaniem
do powietrza pyłów i gazów oraz wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi.