Ryzyko Zawodowe

5

RYZYKO  ZAWODOWE

Zgodnie z postanowieniami art. 226 i 227 kodeksu pracy pracodawca obowiązany jest:

– informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
– stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.

Zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 r. ze zm.) pracodawca obowiązany jest oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

* zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i     uciążliwości z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników,
* zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji
nie powodujących takich zagrożeń.

Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożenie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne,
w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczając wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju zagrożeń. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania.

Ryzyko zawodowe może być oceniane różnymi metodami. Niezależnie od wybranej metody, ocena ryzyka zawodowego powinna obejmować następujące etapy:

* identyfikację zagrożeń,
* oszacowanie ryzyka zawodowego,
* wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego,
* działania korygujące i zapobiegawcze wynikające z oceny ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana okresowo i zawsze wtedy, gdy wykorzystane do oceny ryzyka informacje straciły
swą aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach:

* przy tworzeniu nowych miejsc pracy,
* przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych),
* po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
* po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Rzetelnie prowadzona ocena ryzyka zawodowego oraz podejmowanie wynikających z tej oceny działań korygujących i zapobiegawczych
(stosowanie środków profilaktycznych), służy zapewnieniu ciągłej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

 

Nasza firma oferuje możliwość wykonania oceny ryzyka zawodowego na każdym z interesujących Państwa stanowisk.