Szkolenia BHP

3

SZKOLENIA  W  ZAKRESIE  BHP

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca jest obowiązany przeszkolić go w zakresie bhp, a w trakcie pracy prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie.
Celem szkoleń jest uzyskanie przez pracowników:
1.  wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy,
2. podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,
3. sposób ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
4. wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń.

Rodzaje szkoleń bhp:
1. Szkolenie wstępne składające się z instruktażu ogólnego i instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy. Instruktaż ogólny pracownik przechodzi raz w danym zakładzie pracy, instruktaż stanowiskowy pracownik musi przejść każdorazowo przed dopuszczeniem Go do pracy na nowym stanowisku pracy
2. Szkolenie okresowe – co 3 lata w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (co roku, jeżeli występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe)
3. Szkolenie okresowe – co 5 lat dla pozostałych grup pracowników (zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, osób kierujących pracownikami, dla pracowników służb bhp)
4. Szkolenie okresowe – co 6 lat dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie w zakresie bhp jest obligatoryjne, nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie mającego aktualnych szkoleń w zakresie bhp.

Nasza firma oferuje szkolenia wstępne i szkolenia okresowe dla pracowników oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami.